:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 12 ม.ค. 256414:56:37
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 463
1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
3.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
8.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
9.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1