:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หารือการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
วัน เวลา ส่ง 12 ม.ค. 256418:50:33
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 483
1. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
9. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
12. สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวลำภู
14. ธนาคารออมสินสาขาหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1