:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2564
วัน เวลา ส่ง 13 ม.ค. 256411:09:27
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว475
เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2564
เรียน หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู / และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1