:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2564
วัน เวลา ส่ง 13 ม.ค. 256416:45:49
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 484
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2