:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
วัน เวลา ส่ง 14 ม.ค. 256409:55:39
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 564
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ
คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
นายอำเภอนากลาง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2