:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมกำหนดแผนงานส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256410:24:45
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว1633
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการสำนะกงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
18. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
19. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1