:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256411:29:32
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว1634
1. รองผู้ว่าราชการังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร)
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา
13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4
16. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
17. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
18. ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
19. นายอุดม อินจันทร์ตะ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู
20. นายสุเทพ วุฒิธา ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
21. นายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
22. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1