:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบ
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256415:54:20
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 1632
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
14. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
16. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
17. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
20. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
21. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
22. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
23. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
26. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2