:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย
วัน เวลา ส่ง 08 ก.พ. 256409:37:08
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว1693
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายกสมาคมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1