:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่
วัน เวลา ส่ง 08 ก.พ. 256416:35:00
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว1754
1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
6. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
15. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
16. นายอำเภอศรีบุญเรือง
17. นายอำเภอนากลาง
18. นายอำเภอโนนสัง
19. นายอำเภอนาวัง
20. นายอำเภอสุวรรณคูหา


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1