:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (เอกสารแนบเพิ่มเติม)
วัน เวลา ส่ง 08 ก.พ. 256417:00:19
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/ว1130
หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน