:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมหารือการสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 09 ก.พ. 256413:27:23
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 1764

1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
8. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1