:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำ
วัน เวลา ส่ง 09 ก.พ. 256413:51:03
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 1763
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (1)
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (2)
4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
24. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ
25. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
31. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
32. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6
33. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
34. นายอำเภอนากลาง
35. นายอำเภอศรีบุญเรือง
36. นายอำเภอโนนสัง
37. นายอำเภอสุวรรณคูหา
38. นายอำเภอนาวัง
39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
40. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
41. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1