:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
วัน เวลา ส่ง 09 ก.พ. 256415:35:03
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๒๐๗ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๔
ถึง 1. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
3. สำนักงานเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3