:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256414:27:04
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว144 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2