:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 15 ก.พ. 256414:27:51
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 2023
1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
11.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1