:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
วัน เวลา ส่ง 15 ก.พ. 256419:00:00
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 2065
1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
2. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายอำเภอทุกอำเภอ
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2