:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่
วัน เวลา ส่ง 16 ก.พ. 256409:55:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว2063
เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู
สู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
13. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
16. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
19. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
20. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
21. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
23. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
25. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3