:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ
วัน เวลา ส่ง 16 ก.พ. 256411:06:51
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว101
1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
10.เรียนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
11.เรียนหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3