:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมพิจารณากำหนด (ร่าง) แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหน
วัน เวลา ส่ง 16 ก.พ. 256413:07:11
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 339
เรียน 1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1