:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การให้บริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง
วัน เวลา ส่ง 16 ก.พ. 256415:28:07
จาก สนง.โยธาธิการฯ
ที่ ที่ นภ 0022/ว.2141
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1