:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การสำรวจต้นไม้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
วัน เวลา ส่ง 18 ก.พ. 256414:22:38
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว2231
เรื่อง การสำรวจต้นไม้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
5.นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1