:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
วัน เวลา ส่ง 18 ก.พ. 256414:24:54
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว2232
เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภุ
8. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
9. นายอำเภอทุกอำเภอ

1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภุ
8. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
9. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1