:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดติดตามและเร่งรัดการใช่จ่ายงบประมาณจังหวัดกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 19 ก.พ. 256410:32:33
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว2277
เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดติดตามและเร่งรัดการใช่จ่ายงบประมาณจังหวัดกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๘.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
๑๐. นายแพทย์สธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๑๖.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1