:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านกฎหมายการเงินการคลัง (สวัสดิการ/บำเหน็จบำนาญ)
วัน เวลา ส่ง 19 ก.พ. 256410:49:05
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๒๔๕ ลว. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ถึง 1. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
2. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนอบัวลำภู
4. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
5. ตำรวจภูธร จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1