:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำ
วัน เวลา ส่ง 19 ก.พ. 256416:01:48
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 2278
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (1)
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (2)
4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
24. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ
25. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
31. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
32. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 633. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
34. นายอำเภอนากลาง
35. นายอำเภอศรีบุญเรือง
36. นายอำเภอโนนสัง
37. นายอำเภอสุวรรณคูหา
38. นายอำเภอนาวัง
39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
40. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
41. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1