:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหน
วัน เวลา ส่ง 24 มี.ค. 256413:46:58
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 3901 ลว 24 มี.ค. 64
1. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
9. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
19. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
21. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
28. นายอำเภอทุกอำเภอ
29. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
30. รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
31. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
32. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
35. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู
36. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1