:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวจ
วัน เวลา ส่ง 24 มี.ค. 256415:26:18
จาก สนง.การท่องเที่ยวฯ
ที่ นภ0004/ว112
1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 5.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2