:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 25 มี.ค. 256409:00:06
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว3784 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1