:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมหารือการส่งเสริมและขับเคลื่อนเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การประยุก
วัน เวลา ส่ง 25 มี.ค. 256418:07:33
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ.0017.2/ว3937
หัวหน้าส่วนราชาการตามบัญชีแนบท้าย
๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๖. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
๘. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ฉบับ
2.บัญชีสรุปการจัดส่งโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1 ชุด


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3