:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256411:16:55
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 655
1. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี
11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1