:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญรับมอบกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256414:52:08
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/๑๐๓
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง, นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2