:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 29 มี.ค. 256410:54:35
จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ที่ นภ 0021/ว 3795
1.นายแพทย์สาธารณสุขหนองบัวลำภู 2.ผอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1,2 3. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 4. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 5.ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 6.ผบ.เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 7.หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11.ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประธานหอการค้าหนองบัวลำภู 13.ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 14.ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอ.ศรีบุญเรือง 15.ประธานสถาอุตสาหกรรมหนองบัวลำภู 16.หัวหน้าสถานีไฟป่าโนนสัง 17.ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 18.ผอ.โรงเรียนหนองบัววิทยายน 19.ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรหนองบัวลำภู 20. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 21.ผอ.วิทยาลัยพิชญบัญฑิต 22.นายกเทศมนตรีหนองบัวลำภู 23.บริษัทกลางฯ 24. บริษัททีโอทีหนองบัวลำภู 25.สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3