:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธ์มนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับ
วัน เวลา ส่ง 30 มี.ค. 256416:06:38
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ.0017.2/ว4171
หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
8. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที่ มท 2011.4/ว 1481 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 1 ฉบัย
2.ประเด็นการดำเนินการรายงานผลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน1ชุด
3.แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน QR code จำนวน 1 ชุด


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2