:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปร
วัน เวลา ส่ง 30 มี.ค. 256417:26:02
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 3947
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
20. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
21. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
22. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
23. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
25. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
27. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
28. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
29. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
31. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
32. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
34. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3