:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ใ
วัน เวลา ส่ง 31 มี.ค. 256410:05:00
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 4175
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
12. ผู้จัดการส่วนสำนักงานบริการลูกค้าหนองบัวลำภู (NT CAT)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1