:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
วัน เวลา ส่ง 31 มี.ค. 256410:17:11
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 4082
2. เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
12. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
13. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
16. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
17. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
18. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
20. เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น
21. เรียน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
22. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น
23. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4