:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
วัน เวลา ส่ง 31 มี.ค. 256410:27:20
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 4261 ลว 31 มี.ค.64
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
23. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
27. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
28. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
31. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
32. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
33. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2