:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัยจัดทำทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 31 มี.ค. 256413:09:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว4235
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ
16. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
19. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
23. นายอำเภอทุกอำเภอ
24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
26. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3