:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเลื่อนพิธีเปิดและพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 31 มี.ค. 256413:57:17
จาก ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู
ที่ นภ 0018.4(ศอ.ปส.จ.นภ.)/3800
หัวน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1