:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้ม
วัน เวลา ส่ง 01 เม.ย. 256418:06:37
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 4318
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
7. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
21. นายอำเภอทุกอำเภอ
22. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู
23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
24. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา
25. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
26. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
29. รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
30. นายสุเมธ แก้วปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านบ้านศูนย์น้ำเพียงดิน
31. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ
32. นายจักรพงษ์ โสนแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ
33. นายสุดใจ พนมเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2