:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรองรับแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ภูแอ่น
วัน เวลา ส่ง 02 เม.ย. 256410:01:55
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว4443
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรองรับแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ภูแอ่น
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. นายอำเภอโนนสัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1