:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
วัน เวลา ส่ง 02 เม.ย. 256413:15:15
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/๐๔๒๑ ลว. ๑ เม.ย.๒๕๖๔
1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
3. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
4. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5
5. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
8. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
9. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (1506)
11. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
13. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2
17. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
18. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
20. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
21. งบจังหวัดหนองบัวลำภู (G104)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2