:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติ
วัน เวลา ส่ง 02 เม.ย. 256415:39:55
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 2438
เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government)
เรียน 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน
2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
3. หัวหน้ารัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
6. นายอำเภอทุกอำเภอ
7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1