:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 02 เม.ย. 256415:52:23
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 4237
เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2564
เรียน 1. หัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
4. นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2