:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ติดตามสภาวอากาศตามประกาศอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2 ในช่วงวันที่ 3-6 เมษายน 2564
วัน เวลา ส่ง 03 เม.ย. 256411:01:52
จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ที่ นภ(กปภจ.)0021/ ว 046
1.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประชาสันพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการท้องถิ่น 6.นายอำเภอทุกอำเภอ /ผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1