:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
วัน เวลา ส่ง 05 เม.ย. 256410:11:40
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ 0019/ว4438 (ด่วนที่สุด)
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
3.นายสายศิลป์ สายืน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
6.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7.เกตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
11.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
12.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
13.นายอำเภอศรีบุญเรือง
14.นายอำเภอโนนสัง
15.นายอำเภอนากลาง
16.นายอำเภอสุวรรณ
17.นายอำเภอนาวัง
18.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
20.นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
21.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
22.นายวิสูตร คำอินทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
23.นางเบญจมาศ พิมพา (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
24.นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
25.นางสาวสวลี ศรีกุลวงษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
26.นายสุเทพ วุฒษา (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
27.นางสาววัลย์ลดา รัตนศิริวรากร (ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ)
28.นายบัวลัย โนนสกุล (ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม)
29.นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี (กรรมการผู้จัดการบริษัทเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู)
30.นายเวิน บุญถนัด (ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู)
31.นายมาณพ เชื้อบัณทิต (ประธานศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู)
32.นายสุภชรการต์ แก้วสิงห์ (นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู)
33.นายจักรพงษ์ โสนะแสง (นักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดหนองบัวลำภู)
34.นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ (ประธานเครือข่าย นตผ.จังหวัดหนองบัวลำภู
35.นายรักพงษ์ ณ อุบล (อดีตสมาชิกวุฒนิสภาจังหวัดหนองบัวลำภู)
36.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนงบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1