:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนฯ
วัน เวลา ส่ง 05 เม.ย. 256416:30:08
จาก สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02126/4545
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
9. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3