:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการ ความคิดเห็น และความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่ว
วัน เวลา ส่ง 05 เม.ย. 256416:52:07
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๔๔๙ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๖๔
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2