:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นท
วัน เวลา ส่ง 08 เม.ย. 256409:55:00
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 4597
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2